Regulamin

Regulamin uczestnictwa w TravelCamp
27 czerwca 2019

§1. Postanowienia Ogólne

1. Definicje
a) Konferencja – 31. TravelCamp, które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2019 w Zakopanem.
b) Organizator – Firma TravelPRO, Al. Jerozolimskie 181B, 02-222 Warszawa
c) System Rejestracji (zwany dalej Systemem) – aplikacja internetowa umożliwiająca obsługę procesu rejestracji uczestników na Konferencję będąca własnością TravelPRO.
d) Użytkownik – każda osoba wykorzystująca System do dokonania rejestracji na Konferencję.
e) Uczestnik – osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, które za pomocą Systemu prawidłowo zarejestrowały się na Konferencję do dnia 27 września 2019 roku.
f) Zawarcie umowy – chwila, w której Organizator dostarczył Uczestnikowi na wskazany adres e-mail potwierdzenie, że zgłoszenie zostało przyjęte i obecność na Konferencji została zaakceptowana.
2. Informacje dodatkowe.
a) Oficjalny serwis internetowy Konferencji znajduje się pod adresem TravelCamp.pl.
b) Zakres działania Systemu obejmuje usługę polegającą na przechowywaniu w bazie danych rejestracji Użytkownika, a także obsłudze tej rejestracji przez Organizatora.
c) Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Systemu nie odbiegają od wymagań technicznych dotyczących korzystania z sieci Internet. Użytkownik musi posiadać komputer z dostępem do sieci Internet wraz z oprogramowaniem umożliwiającym przeglądanie jej zasobów. Zaleca się korzystanie z przeglądarek: Chrome i/lub Firefox.
d) Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników.

§2. Rejestracja uczestnictwa w Konferencji

1. Rejestracja uczestnictwa trwa od 10 września 2018 roku do wyczerpania puli, ale nie dłużej niż do 26 września 2018.
2. Rejestracja uczestnictwa w Konferencji odbywa się wyłącznie on-line za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem TravelCamp.pl.
3. Rejestracja oraz uczestnictwo w Konferencji są nieodpłatne i otwarte wyłącznie dla osób pracujących w branży turystycznej i/lub hotelarskiej.
4. W celu poprawnej rejestracji w Systemie Użytkownik zobowiązany jest uzupełnić wszystkie pola oznaczone symbolem (*).
5. Użytkownik gwarantuje, że wszystkie dane przekazane do rejestracji są prawidłowe.
6. Aby ukończyć rejestrację, Uczestnik musi złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z i akceptacji treści niniejszego Regulaminu oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z realizacją Umowy.
7. Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych w formularzu rejestracyjnym na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość będąca potwierdzeniem otrzymania zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji.

§ 3. Zgoda na wykorzystanie wizerunku

1. Podczas Konferencji Organizator może przeprowadzać sesje fotograficzne oraz filmować przebieg Konferencji dla celów emisji w środkach masowego przekazu (telewizja, radio, Internet, prasa) lub dla celów dokumentacji, promocji, reklamy Organizatora i innych osób wskazanych przez Organizatora. Uczestnictwo w Konferencji jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na utrwalanie, wykorzystanie i/lub rozpowszechnianie przez Organizatora, podmioty z nim powiązane wizerunku/głosu/wypowiedzi każdego z Uczestników we wszystkich materiałach promocyjnych i marketingowych bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.
2. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas Konferencji mogą zostać umieszczone na stronie internetowej Konferencji lub innej przez niego zarządzanej oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych, także rozpowszechniane w tym celu za pomocą wizji bądź fonii. Uczestnik zrzeka się niniejszym wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym również o wynagrodzenie względem Organizatora z tytułu wykorzystywania ich wizerunku/głosu/wypowiedzi na potrzeby określone w niniejszym Regulaminie.

§ 4. Postanowienia końcowe

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
2. Dane osobowe Uczestnika zawarte w formularzu zgłoszenia udziału w Konferencji zebrane przez Organizatora przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konferencji zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
3. Dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane innym administratorom danych bez jego wiedzy i zgody.
4. Uczestnik Konferencji ma prawo do wglądu, poprawiania i żądania usunięcia swoich danych osobowych, może też w każdym czasie wycofać zgodę na ich przetwarzanie.
5. Liczba miejsc na Konferencji jest ograniczona. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia z powodu braku miejsc.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prelegentów oraz/lub programu konferencji w dowolnym czasie, bez podania przyczyny.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania adresu e-mail podanego podczas rejestracji na Spotkaniu celem powiadamiania uczestników Spotkania o zmianach programu Konferencji, regulaminu oraz w celach promocyjnych, o ile Uczestnik wyraził na to zgodę.
8. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Organizatora za pośrednictwem Systemu mogą być składane w formie elektronicznej, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres Organizatora: piotr@travelcamp.pl. Aby ułatwić proces rozpatrywania reklamacji, Organizator prosi o zawarcie w zgłoszeniu reklamacyjnym: danych identyfikujących Uczestnika, oznaczenia Umowy, której dotyczy reklamacja, przyczyny reklamacji, daty zdarzenia reklamacyjnego, opis zdarzenia oraz oczekiwanego przez Uczestnika sposobu rozpatrzenia reklamacji. Organizator ustosunkuje się w terminie 14 dni do złożonej reklamacji i drogą elektroniczną powiadomi Uczestnika o sposobie rozpatrzenia reklamacji i dalszych działaniach.
9. Kontakt z Organizatorem jest możliwy pod adresem: TravelPRO, Al. Jerozolimskie 181B, 02-222 Warszawa oraz poprzez pocztę elektroniczną pod adresem: piotr@travelcamp.pl.
10. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Konferencją.
11. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż w sytuacji stwierdzenia przez Organizatora, iż Uczestnik narusza zapisy Regulaminu Konferencji, Organizator uprawniony jest do odmowy Uczestnikowi prawa udziału w Konferencji i żądania opuszczenia przez Uczestnika miejsca Konferencji lub terenu obiektu, w którym organizowana jest Konferencja.
12. W trakcie Konferencji, Uczestnik zobowiązany jest stosować się do ewentualnych poleceń porządkowych Organizatora; dotyczy to w szczególności zakazu rejestracji (audio i/lub video i/lub foto) wystąpienia keynote speakera.
13. Zarejestrowanie się w charakterze Uczestnika Konferencji jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.
14. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu Uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.